Coaching

Voor wie?

Deze coaching is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning voor vraagstukken die raken aan de adolescentiefase. Dat kan vanuit de jongere zelf zijn maar ook vanuit de ouder(s). Denk bijvoorbeeld aan, beïnvloeding van vrienden, demotivatie, faalangst, laag zelfbeeld, problemen met regels en communicatie etc.

Werkwijze

allereerst zullen we kennismaken in de vorm van een intakegesprek, dit gesprek zal een half uur tot een uur duren.

in het intakegesprek zullen we het hebben over wie je bent, wat je hulpvraag is en of ik iets voor je kan betekenen. deze intake is altijd kosteloos.

Mocht je besluiten dat je bij mij op de juiste plek bent, dan zullen we vervolgsessies in gaan plannen. Deze vervolgsessies duren een uur. In deze sessies gaan we samen een coachingsdoel opstellen en  kijken naar welke kwaliteiten en inzichten je zelf bezit om tot veranderingen te kunnen komen die je dichter bij je doel kunnen brengen en hoe je met een andere blik naar dingen kunt kijken en hoe je in kleine stapjes bepaalde gedachtes en gedragingen kunt omvormen om je doel te bereiken. Dit noemen we ook wel oplossingsgerichte therapie. Je hebt waarschijnlijk geleerd om bepaalde denkpatronen te hanteren omdat dat veilig voor je voelt. Samen gaan we kijken naar jouw denkpatronen in voor jou lastige situaties. Door in te zien dat je zelf baas bent over je gedachten is de oplossing voor je vraagstuk al dichterbij. Voor mij en voor jou is het belangrijk dat dit binnen een kader van veiligheid en vertrouwen in elkaar gebeurt. 

Uiteraard ben je zelf vrij om aan te geven wanneer je het voor jou beoogde doel hebt bereikt en niet langer de coaching nodig hebt.

Bekijk hieronder nog even de algemene voorwaarden rondom de coaching.

Tarieven

  • Intake

Kosteloos en vrijblijvend

  • Standaard Coachingsgesprekken
  • 60 euro per sessie (60 min)

 

  • Kortdurende vraagsessies
  • per kwartier

 

Algemene voorwaarden

QuoVadis vraagt je persoonsgegevens en bewaart deze met toestemming i.c.m. een coachingstraject. Informatie welke door jou wordt verstrekt ten behoeve van het coachingstraject, wordt schriftelijk genoteerd tijdens de gesprekken.

Doeleinde gegevens
De gegevens worden voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je contactgegevens worden gebruikt bij eventuele annulering of wijziging van de afspraak en/of feedback na een gesprek. De gegevens worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat met eveneens een financiële afhandeling.

Bewaartermijn gegevens
QuoVadis bewaart je gegevens maximaal een jaar. Na het jaar worden de gegevens vernietigd / verwijderd. Zowel schriftelijk als digitaal.
Hierbij gaat het om:
• Persoonsgegevens
• Persoonlijke informatie gedeeld tijdens de gesprekken

De fiscale bewaartermijn betreft 7 jaar.

Delen gegevens
Alle gedeelde informatie valt onder beroepsgeheim en zal onder geen enkel beding gedeeld worden met derden. Uitsluitend met schriftelijke en/of mondelinge toestemming van cliënt en/of ouders van de cliënt kan de keuze voor het delen van informatie gemaakt worden.

Verhindering
Individuele coachingssessies kunnen telefonisch tot uiterlijk 24 uur voor aanvang worden geannuleerd.
Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde regeling en tarieven gehanteerd als hierboven. QuoVadis behoudt zich het recht om afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor het zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Tarieven
De vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW.Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op deze site.
Tussentijds kort overleg met de ouder/verzorger, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen indien de cliënt 16 jaar of jonger is.
Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief.

Betalingsvoorwaarden
Factuur betalen binnen 7 dagen na factuurdatum op rekeningnummer tnv , ovv naam en factuurnummer.
Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak of het traject niet van start gaan tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen.
Wanneer u besluit voortijdig te stoppen met het traject dan vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid
In het geval van gecombineerde lichamelijke en psychische klachten, dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens gestart kan worden met een coachingstraject. QuoVadis sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door QuoVadis.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
QuoVadis is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd op het intakeformulier. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten. Bij het coachsessie/-traject speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. Bij de terugkoppeling naar de ouders wordt rekening gehouden met de wens van het kind. De inhoud van de gesprekken worden uitsluitend gedeeld met ouders/derden indien het kind daar toestemming voor geeft. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt QuoVadis zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. QuoVadis is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bereikbaarheid
De ouder/verzorger dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

Eigen verantwoordelijkheid
De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coachsessies kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. QuoVadis is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met QuoVadis. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan

FAQ

FAQ 1 Wat gebeurt er met mijn vertrouwelijke informatie?

Als coach heb ik geheimhoudingsplicht en dat betekent dat ik zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk met de gegeven informatie om zal gaan. Uiteraard houd ik een vorm van administratie bij voor mezelf. Wanneer blijkt dat je mentale en of geestelijke gezondheid in gevaar is of in gevaar komt dan ben ik genoodzaakt om andere partijen in te lichten, dit communiceer ik echter altijd eerst naar jou.

FAQ 2 Mag ik deelnemen zonder toestemming van ouders?

Ben je onder de 16, dan is schriftelijke toestemming van ouders verplicht.

Ben je boven de 16, dan mag je zelf besluiten om coaching te volgen.

FAQ 3 Hoe lang duurt een coachingstraject?

Een coachingstraject duurt zo lang als je dat zelf wenst. Misschien heb je behoefte aan een paar gesprekken of misschien vind je het fijn om voor langere tijd wat ondersteuning te krijgen. Dat is jouw keuze als cliënt.